Статут Харківської обласної спілки фахівців з охорони праці

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Харківським обласним управлінням юстиції

свідоцтво № 902
від “29″січня 2004р.

 

 

ПРИЙНЯТО

зміни та доповнення на загальних зборах

Харківської обласної спілки фахівців

з охорони праці

Протокол № 7 від 20.12.2011р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією Харківської обласної

спілки фахівців з охорони праці

14 листопада 2003 р.

Протокол № 1

 

 

СТАТУТ

Харківської обласної спілки фахівців з охорони праці

м. Харків

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Харківська обласна спілка фахівців з охорони праці (дачі ХОСФОП) є неприбутковою місцевою громадською організацією, яка об’єднує керівників, спеціалістів та фізичних осіб, що займаються діяльністю у сфері охорони праці, та працюють на підприємствах, в організаціях і установах, зареєстрованих у передбаченому законодавством порядку.

ХОСФОП діє за спільними інтересами на засадах рівноправності її членів з метою об’єднання зусиль та обміну досвідом роботи фахівців з охорони праці.

1.2. У своїй діяльності ХОСФОП керується Конституцією України, Законом України “Про охорону праці”, Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Законом України “Про об’єднання громадян”, Кодексом законів України про працю, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами, а також законодавством про соціальне партнерство.

ХОСФОП співробітничає із теруправлінням Держгірпромнагляду по Харківській області та іншими  контролюючими та громадськими органами Харківського  регіону з питань охорони праці.

1.3. Представництво інтересів членів ХОСФОП у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об’єднаннями здійснюється на підставі системи угод, а також відповідно до законодавства.

1.4. ХОСФОП і її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими спілками фахівців з охорони праці та їх об’єднаннями, що діють в України, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, інших об’єднань спілок. Обласна спілка фахівців з охорони праці може співпрацювати із спілками інших країн, може входити до міжнародних спілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси фахівців з охорони праці, брати участь в їх діяльності.

1.5. Територія діяльності ХОСФОП поширюється на м. Харків та Харківську область.

СТАТТЯ 2. НАЗВА, МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, ЕМБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Назва спілки:

українською мовою: Харківська обласна спілка фахівців з охорони праці російською мовою: Харьковский областной союз специалистов по охране труда

2.2. Назва ХОСФОП є її невід’ємною ознакою і не може бути використана членом ХОСФОП в цілому чи частково (спільно чи окремо).

2.3. Місцем розташування керівних органів ХОСФОП є: Україна,           м. Харків, вул. Червоноармійська 7.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. ХОСФОП за українським законодавством є місцевою громадською юридичною особою, що створена за регіональною ознакою та має статус, діяльність якої поширюється на території Харківської області у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

3.2. Права юридичної особи ХОСФОП набуває з дати її державної реєстрації.

3.3.      Майно ХОСФОП становить її власність. ХОСФОП володіє, користується і розпоряджається належним їй майном та здійснює відносно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.4.Засновники та члени ХОСФОП не відповідають по її зобов’язанням, а ХОСФОП по зобов’язанням її засновників та членів, крім тих обов’язків, що прямо передбачені чинним законодавством України цим Статутом, документами чи окремими угодами між ХОСФОП та її членами.

3.5. Для виконання своїх статутних завдань ХОСФОП на добровільних засадах може вступати до об’єднань, діяльність яких пов’язана з охороною праці та вільно виходити з них.

ХОСФОП може вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

СТАТТЯ 4. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ХОСФОП

4.1. Основними завданнями ХОСФОП в установленому законом порядку є:

-          обмін досвідом роботи фахівців з питань охорони праці;

-          співробітництво з підприємствами у сфері безпеки виконання робіт на виробництві;

-          надання методичної та практичної допомоги організаціям та установам у вирішенні питань з охорони праці;

-          своєчасне інформування підприємств, установ та організацій про надзвичайні ситуації, що складаються в регіоні;

створення інформаційного банку даних з питань охорони праці;

-          участь у проведенні конференцій, семінарів і виставок з питань охорони праці;

-          підтримання та поширення міжнародних зв’язків;

-          участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави та регіону;

-          координація діяльності членів спілки у виконанні зобов’язань за галузевими угодами;

-          сприяння максимальному дотриманню інтересів членів спілки при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

-          вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду в тому числі з охорони праці;

-          забезпечення координації дій членів спілки щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на забезпечення безпеки і здоров’я працівників;

-          співробітництво з органами державного та громадського нагляду у сфері охорони праці.

4.3. Для забезпечення практичного виконання завдань, визначених цим Статутом, ХОСФОП у встановленому порядку:

-           створює необхідні громадські комісії та делегує їм певні повноваження;

-        сприяє впровадженню безпечних технологій та індустрій;

-           організовує консультації, конференції, семінари питань охорони праці; та інші заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації членів спілки; здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями та подібними закладами інших країн з метою обміну досвідом та посиленню виконання діючого законодавства з охорони праці;

-           сприяє інвестиційним процесам з охорони праці;

-        консультує членів спілки та надає їм всіляку інформаційну допомогу з питань охорони праці;

-        організовує проведення громадських експертиз проектів нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування; засновує або створює інші юридичні особи у порядку, встановленому чинним законодавством;

-        здійснює іншу діяльність, що відповідає меті створення спілки та не заборонена чинним законодавством України.

СТАТТЯ 5. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЧЛЕНСТВО В ХОСФОП

5.1.  ХОСФОП організується за територіальними принципами і її діяльність поширюється на територію м. Харкова і Харківської області.

5.2. Членами ХОСФОП можуть бути керівники, спеціалісти та фізичні особи, які займаються діяльністю у сфері охорони праці та працюють на підприємствах, в організаціях та установах, зареєстрованих у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.3.Організаційними ланками ХОСФОП є первинні спілки фахівців з охорони праці.

Первинна спілка фахівців з охорони праці – добровільне громадське об’єднання фізичних осіб, що займаються діяльністю у сфері охорони праці та працюють па одному підприємстві, в організації, установі, зареєстрованих у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Кількість членів первинної спілки фахівців з охорони праці не може бути меншою ніж 3 чол.

5.4.  Прийом в члени ХОСФОП здійснюється за заявою в первинну спілку фахівців з охорони праці та на основі її рішення.

5.5.  Всі члени ХОСФОП мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності ХОСФОП незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

5.6.   Вищими органами в організаціях фахівців з охорони праці є:

-       у первинній спілці – Збори;

-       в обласній спілці – Конференція.

5.7 Терміни скликання, пропозиція до порядку денного, норми представництва делегатів на Зборах та Конференціях, визначається відповідальними керівниками спілок.

5.8. Керівні органи спілки обираються (формуються шляхом прямого делегування Зборами, Конференціями:

-       у первинній спілці – керівні виборні органи з терміном повноважень 5 років;

-       в обласній спілці – керівні виборні органи з терміном повноважень 5 років.

5.9.   Кількісний склад та порядок формування керівних виборних органів спілок фахівців з охорони праці визначаються звітно-виборними Зборами, Конференціями.

Формування керівних виборних органів спілок може здійснюватися шляхом прямого делегування з правом подальшої заміни делегованих.

5.10. Вибір керівних органів спілок проводиться відкритим голосуванням. У такому ж порядку обираються делегатами на Збори, Конференції.

Обраними вважаються кандидати, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванні.

5.11.          Додаткові вибори будь-якого керівного органу спілки можуть бути проведені за вимогою не менше однієї третини її членів, які об’єднанні відповідною спілкою, або за пропозицією вищого за підпорядкуванням керівного органу (ХОСФОП).

Конференція ХОСФОП вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менш двох третин її делегатів.

5.12. Рішення Конференції приймаються більшістю голосів присутніх.

5.13. Керівні виборні органи ХОСФОП та особи, які їх очолюють, персонально несуть відповідальність перед членами спілки за виконання положень Статуту.

5.14.  При прийнятті рішень Конференції керівні органи ХОСФОП зобов’язані розглядати всі точки зору. Меншість має право відстоювати свої пропозиції, фіксувати їх у протоколах, захищати та роз’яснювати їх, у тому числі і через засоби масової інформації.

Рішення, прийняті більшістю, є обов’язковими для всіх членів спілки, включаючи меншість.

5.15. Керівні органи первинних спілок інформують своїх членів та вищі за підпорядкуванням органи ХОСФОП про свою діяльність та прийняті рішення, надають вищим за підпорядкуванням органам статистичну та фінансову звітність, ведуть документацію за встановленими формами та переліком.

Члени керівних органів ХОСФОП щорічно звітують про свою роботу перед членами спілки, які їх обрали або делегували.

Голови виборних органів спілок всіх рівнів щорічно звітують про свою роботу на засіданнях цих органів.

5.16.  Члени керівних органів спілок, які не виправдали довір’я, допустили порушення Статуту, можуть бути достроково виведеш із їх складу на вимогу 2/3 членів спілки, в якій вони перебували на обліку, або з ініціативи керівних органів спілки. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів.

Члени керівного органу спілки, які втратили з ним зв’язок внаслідок тривалої (більш 4 міс.) хвороби, зміни роботи, місця проживання, виводиться із його складу.

5.17. Кожний член ХОСФОП має право у будь-який час вийти з ХОСФОП, попередивши про це первинну спілку не пізніше, ніж за 10 днів до виходу з її складу.

5.18. У випадку виходу члена з ХОСФОП йому не повертаються майно та кошти, передані ним за час членства в ХОСФОП в якості вступних, членських, цільових та добровільних внесків до ХОСФОП.

5.19. Член ХОСФОП, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень, що він систематично не виконує свої обов’язки за цим Статутом, неналежним чином їх виконує або в інших випадках, може бути виключений з ХОСФОП за рішенням Конференції на умовах та у порядку, передбаченому цим Статутом. Майнові відносини члена з ХОСФОП у таких випадках вирішується у відповідності з п. 5.18. цього Статуту.

5.20.При вирішенні питання про виключення члена з ХОСФОП він участі у голосуванні не бере.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ХОСФОП

6.1. Члени ХОСФОП мають право:

-         брати участь у діяльності ХОСФОП в обсязі та формах, передбачених цим Статутом;

-         обирати та бути обраним до керівних та контрольних органів ХОСФОП; брати участь в управлінні ХОСФОП у порядку, передбаченому Статутом; брати участь в організованих ХОСФОП заходах;

-         вносити заяви та пропозиції на розгляд Зборів та Конференцій, а також використовувати інші права, передбачені Статутом;

-         брати участь у реалізації програм ХОСФОП;

-         надавати будь-яку допомогу ХОСФОП та її структурним підрозділам;

-         публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих органах ХОСФОП;

-         вийти із складу ХОСФОП в порядку та на умовах, обумовлених п.5. 18 -5.20 цього Статуту.

6.2. Члени ХОСФОП зобов’язані:

-         вносити посильний вклад в діяльність та розвиток ХОСФОП в порядку, передбаченому цим Статутом;

-         забезпечувати, у відповідності з умовами цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов’язків;

-         виконувати зобов’язання ХОСФОП в соціально-трудових відносинах; утримуватися від дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації ХОСФОП;

-         брати участь у роботі органів, комісій ХОСФОП;

СТАТТЯ 7. КОНФЕРЕНЦІЯ ХОСФОП

7.1. Вищим керівним органом ХОСФОП є Конференція, що скликається один раз на 3 роки Оргкомітетом ХОСФОП або Головою за вимогою простої більшості її членів.

7.2. Норми представництва на Конференції встановлюються Оргкомітетом ХОСФОП.

7.3. Про скликання, порядок денний, норму представництва делегатів на Конференції Оргкомітет оголошує не пізніше ніж за 2 місяці до дати її проведення, а на позачергову Конференцію – не пізніше, ніж за 1 місяць до її проведення.

7.4. При вирішенні питань на Конференціях кожен з делегатів має один голос.

7.5. До виключної компетенції Конференції належать:

-      затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту ХОСФОП;

-      визначення основних напрямків діяльності ХОСФОП, затвердження програм, планів та звітів про їх виконання;

-       обрання Голови, членів Оргкомітету ХОСФОП;

-      обрання членів ревізійної та мандатної комісій строком на 3 роки;

-      розгляд та затвердження звітів Оргкомітету та Ревізійної комісії, оцінка їх діяльності;

-      прийняття рішень про припинення діяльності ХОСФОП, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

7.6. Прийняття рішень про припинення діяльності ХОСФОП, призначення ліквідаційної комісії вирішуються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів, присутніх на Конференції. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

7.7. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше 60 % делегатів членів ХОСФОП.

7.8. У разі необхідності Конференція може делегувати управлінські повноваження Оргкомітету ХОСФОП.

7.9. Позачергова Конференція ХОСФОП скликаються Головою ХОСФОП, якщо цього вимагають інтереси ХОСФОП в цілому.

СТАТТЯ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ХОСФОП.

8.1. Керівництво діяльністю ХОСФОП в період між Конференціями здійснює Оргкомітет, члени якого обираються Конференцією строком на 5 років.

8.2. Рішення про скликання Оргкомітету, порядок денний, дату проведення приймає Голова Оргкомітету ХОСФОП і повідомляє про це членам Оргкомітету і пізніше ніж за 2 тижні до його засідання.

8.3. Організаційний комітет ХОСФОП:

-       обирає із свого складу Голову ХОСФОП;

-       обирає із свого складу  заступника Голови ХОСФОП;

-       координує та спрямовує діяльність виконавчих органів ХОСФОП;

-       розглядає та вносить пропозиції щодо проектів нормативно-правових акт органів державної влади та місцевого самоврядування;

-       приймає рішення про вступ до інших неурядових громадських організацій, також міжнародних організацій;

-       створює комісії та інші робочі органи ХОСФОП та затверджує положення про них;

-       приймає рішення про дострокове припинення повноважень Голови ХОСФОП з наступним затвердженням Конференцією у випадки: передбачених законодавством та цим Статутом, та призначає з члені Оргкомітету виконуючого обов’язки Голови.

-       здійснює господарське управління майном ХОСФОП;

-       затверджує правила, процедури, положення про органи управління ХОСФОП та інші внутрішні документи;

-       визначає організаційну структуру ХОСФОП;

-       приймає рішення про заснування друкованих органів ХОСФОП та про участь у створенні інших громадських безприбуткових організацій і фондів, також суб’єктів підприємницької діяльності або придбання їх часток (паїв) чи акцій;

-       затверджує структуру штатного апарату ХОСФОП;

-       приймає до ХОСФОП нових членів та виключає їх з ХОСФОП у випадку і в порядку, передбачених цим Статутом.

8.4. Оргкомітет ХОСФОП. проводить свої засідання у разі необхідності, але не менш одного разу на 3-и місяці. Засідання Оргкомітету вважаються правомірними якщо на них присутні більше половини його членів.

Оргкомітет приймає рішення більшістю голосів. У разі, коли рішення не може бути прийняте через рівний розподіл голосів, вирішальним є голос Голови.

8.5.Голова ХОСФОП за посадою є і Головою Оргкомітету та виконує обов’язки головуючого на засіданнях Оргкомітету.

8.6.Позачергові засідання Оргкомітету скликаються Головою ХОСФОП за його ініціативою або на вимогу не менше половини членів Оргкомітету.

СТАТТЯ 9. ГОЛОВА ХОСФОП

9.1. Голова є вищою посадовою особою ХОСФОП, діє від її імені та представляє її інтереси в органах законодавчої та виконавчої влади, громадських з’єднаннях, міжнародних організаціях. У своїй діяльності Голова керується цим статутом, рішеннями Конференції, Оргкомітету та чинним законодавством України.

9.2. Голова обирається Конференцією строком на 5 років, але не більше двох строків підряд.

9.3. Голова ХОСФОП підзвітний та підконтрольний Конференції та оргкомітету ХОСФОП і несе перед ними персональну відповідальність за виконання або неналежне виконання покладених на нього завдань та функцій.

9.4. Голова ХОСФОП:

-       представляє ХОСФОП в усіх установах та організаціях України та за її межами,

-       без доручення діє від імені ХОСФОП та в її інтересах;

-       організує роботу і проводить засідання Конференції та Оргкомітету ХОСФОП,

-       несе персональну відповідальність за виконання їх рішень;

-       вживає заходи щодо розширення сфер діяльності та впливу ХОСФОП у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

-       приймає рішення з усіх питань діяльності ХОСФОП, які не є виключною компетенцією Конференції, або не віднесені до повноважень ХОСФОП;

-       забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Конференцій та Оргкомітету;

-       здійснює оперативне керівництво роботою ХОСФОП та контролює порядок її виконання у відповідності з розробленими та затвердженими Конференцією та Оргкомітетом програмами і планами;

-       підписує договори, угоди та інші документи від імені ХОСФОП, в тому числі міжнародні;

-       здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Конференцією та Оргкомітетом;

-       вносить пропозиції Оргкомітету по затвердженню або звільненню його Заступників, визначає та затверджує їхні функції;

-       вживає будь-які інші заходи, що необхідні для досягнення мети ХОСФОП, за виключенням тих, які у відповідності з цим Статутом відносяться до виняткової компетенції Конференції чи Оргкомітету.

9.5.    В разі тимчасової відсутності Голови його обов’язки виконує за посадою його заступник.

СТАТТЯ 10. ПЕРСОНАЛ ХОСФОП

12.1. Співробітники ХОСФОП відповідно трудового законодавства України, цим Статутом працюють на добровільних засадах.

12.2. Особи, що займають посади в керівних  органах ХОСФОП не можуть одночасно перебувати на державній службі.

СТАТТЯ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПО ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ ХОСФОП В СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

13.1. Кожен член ХОСФОП має право делегувати ХОСФОП свої повноваження щодо виступу стороною у трудовому спорі (конфлікті) з усіма правами обов’язками, наданими їй законодавством України.

СТАТТЯ 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

15.1. Затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту ХОСФОП належить до виключної компетенції Конференції ХОСФОП.

15.2Питання щодо затвердження та внесення змін та доповнень до Статуту ХОСФОП вирішуються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів делегатів присутніх на конференції.

15.3Відомості про зміни та доповнення до Статуту ХОСФОП надаються до реєстраційного органу у передбачений законом термін.

СТАТТЯ 13. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ЧИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ХОСФОП

13.1. ХОСФОП може бути ліквідована в таких випадках;

-         за рішенням Конференції;

-         за рішенням суду.

13.2. У випадку ліквідації ХОСФОП Конференція призначає ліквідаційну комісію. У разі ліквідації ХОСФОП за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається цим органом.

13.3. Реорганізація ХОСФОП здійснюється за рішенням Конференції.