Положення про територіальне управління


ПОЛОЖЕННЯ

про територіальне управління Державної служби

гірничого нагляду та промислової безпеки України

у Харківській області

 

 

1. Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Харківській області (скорочена назва – територіальне управління Держгірпромнагляду у Харківській області) є територіальним органом, який діє у складі Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України та їй підпорядковується.

 

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Харківській області (далі – територіальне управління) є правонаступником прав та обов’язків управління Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду у Харківській області.

 

Територіальне управління не залежить від будь-яких господарських органів, суб’єктів підприємництва, об’єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, їм не підзвітне та не підконтрольне.

 

2. Територіальне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України та Держгірпромнагляду, дорученнями Голови (заступників Голови) Держгірпромнагляду та Міністра надзвичайних ситуацій України (далі – Міністр), а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями територіального управління є:

 

     - участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення,

 

     - здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки, охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:

 

- промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

 

- геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

 

- безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

 

- безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;

 

- трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами.

 

 

4. Територіальне управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення механізму реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони  праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

 

2) бере у межах компетенції участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних програм економічного розвитку щодо геологічного вивчення, використання та охорони надр, видобування корисних копалин, а також у формуванні державного фонду надр, введенні в експлуатацію новозбудованих видобувних та збагачувальних підприємств, а також підземних споруд, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин;

 

3) бере участь у здійсненні державного управління у сфері геологічного вивчення, використання та охорони надр, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами;

 

4) здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

 

5)         бере участь в опрацюванні проекту загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

 

6) бере участь у розробці проектів регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює їх виконання;

 

7) здійснює у визначеному порядку державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, у тому числі з питань:

 

- будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів і виробництв;

 

- видобування вуглеводнів, їх транспортування, переробки та використання на підприємствах, в установах та організаціях;

 

- застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;

 

- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

 

- виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження, випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів, устатковання, транспортних та інших засобів виробництва;

 

- облаштування системами автоматичного контролю і управління технологічними процесами та станом виробничого середовища;

 

- проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів, виробів ракетної техніки та палива, вибухових матеріалів військового призначення, окрім вибухових матеріалів, призначених для військового та спеціального використання;

 

8) проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;

 

9) бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за результатами зазначених розслідувань в межах компетенції відповідні рішення;

 

10) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;

 

11) проводить технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті. Рішення, прийняті територіальним управлінням за результатами розслідування, обов’язкові до виконання.

 

12) здійснює в установленому порядку державний гірничий нагляд, у тому числі з питань:

 

- безпечного ведення гірничих робіт на підприємствах гірничорудної та нерудної промисловості, під час будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих об‘єктів та підприємств, на об‘єктах метробудівництва та підземних спорудах;

 

- відповідності визначеним вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

 

- ведення робіт з геологічного вивчення надр під час дослідно-промислової розробки, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

 

- повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничотехнічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення в надрах шкідливих речовин і відходів виробництва;

 

- виконання вимог законодавства з охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення, визначення кондицій мінеральної сировини та експлуатації родовищ корисних копалин, відповідності розробки родовищ корисних копалин встановленим вимогам, повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;

 

- додержання визначеного порядку обліку запасів корисних копалин, обґрунтованості і своєчасності їх списання, правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, правил та технологій переробки мінеральної сировини з метою забезпечення найповнішого видобування корисних компонентів;

 

- відповідності визначеним вимогам та своєчасності здійснення заходів, що гарантують безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами;

 

- готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань до локалізації та ліквідації наслідків аварій;

 

13) здійснює державний нагляд за діяльністю робочих органів Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щодо:

 

- здійснення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих осіб, спричиненим умовами праці;

 

- фінансування та виконання регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

 

14) здійснює згідно із законодавством державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, у тому числі з:

 

- проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

 

- розроблення та впровадження планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

 

- проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, у тому числі пожежо-вибухонебезпечних об’єктів та об’єктів, господарська діяльність яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

 

15) здійснює державний контроль з питань:

 

- ведення гірничих робіт на підприємствах вугільної, гірничорудної і нерудної промисловості;

 

16) здійснює нагляд за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;

 

17) здійснює контроль за дотриманням вимог технічних регламентів, а саме: засобів індивідуального захисту, безпеки простих посудин високого тиску, ліфтів, канатних доріг для перевезення пасажирів, знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, безпеки обладнання, що працює під тиском;

 

18) здійснює у межах компетенції нагляд за проведенням робіт із розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, виконанням заходів із запобігання виникненню та усуненню небезпечного впливу гірничих робіт на технічний стан будинків і споруд, а також за додержанням визначеного порядку забудови площ залягання корисних копалин, обсягів перероблюваної сировини, обґрунтованістю і своєчасністю їх списання;

 

19) бере участь в організації проведення:

 

- експертизи проектної документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із забезпечення безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

 

- державної технічної експертизи безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірських гірничих підприємств, експертизи проектів з протиаварійного захисту гірських гірничих підприємств;

 

20) веде облік об’єктів підвищеної небезпеки, державний облік ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруд і для інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

 

21) здійснює відомчу реєстрацію та веде облік великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

 

22) реєструє підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об’єкти нафтогазового комплексу та інші об’єкти;

 

23) реєструє декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

 

24) видає у передбачених законодавством випадках:

 

- дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

 

- свідоцтва на придбання та зберігання вибухових матеріалів промислового призначення;

 

- свідоцтва про державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки;

 

25) бере участь у прийнятті в експлуатацію новозбудованих добувних і збагачувальних підприємств, об’єктів соціально-культурного та промислового призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

 

26) бере участь в організації проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки за участю експертно-технічних центрів державних підприємств, установ і організацій, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та належать до сфери управління Держгірпромнагляду України;

 

27) бере участь у межах компетенції  у науково-методичному забезпеченні, координації наукових досліджень (науково-дослідних робіт) у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

 

28) погоджує:

 

- питання ліквідації та консервації гірничодобувних об’єктів або їх ділянок, контролює відповідність визначеним вимогам віднесення вугільних шахт, що  небезпечні через наявність газу, можливість раптових викидів, гірських ударів, до відповідних категорій;

 

- питання консервації та ліквідації гірничих об’єктів та інших споруд, пов’язаних із користуванням надрами, відповідно до визначеного порядку;

 

- проекти і щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва підземних споруд щодо додержання вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової безпеки, охорони праці та охорони надр;

 

- документацію на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення;

 

- заявки на одержання гірничих відводів для розробки родовищ корисних копали загальнодержавного значення або інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин та реєструє гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

 

- проекти планів розвитку гірничих робіт щодо охорони надр, їх безпечного ведення, а також норми відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини;

 

- проекти гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров’я населення, а також захисту об’єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки цих об’єктів гірничими роботами;

 

- бере участь у погодженні проектів на видачу спеціальних дозволів на користування надрами;

 

бере участь у погодженні проектів проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин.

 

29) бере участь в організації проведення експертизи проектів реконструкції, технічного переоснащення підприємств і виробничих об’єктів, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту  працівників  на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки;

 

30) здійснює нагляд за дотриманням вимог порядку проведення навчання і перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та працівників;

 

31) бере участь у роботі з удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до його компетенції;

 

32) контролює організацію навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

 

33) здійснює у визначеному порядку міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції, вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних держав, бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів, залученні та координації міжнародної технічної допомоги;

 

34) надає пропозиції до державного замовлення на науково-дослідні роботи з питань охорони праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт, здійснення державного гірничого нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр і поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, об’єктами підвищеної небезпеки, контролює виконання державного замовлення;

 

35) розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, та вживає в межах повноважень заходів до вирішення порушених у зверненнях питань, а також до виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг;

 

36) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, державної таємниці;

 

37) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

 

38) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи з налагодження діалогу Держгірпромнагляду України з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

 

39) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції;

 

40) вживає заходів щодо створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів Держгірпромнагляду України;

 

41) провадить у межах своїх повноважень у визначеному порядку видавничу діяльність та організовує проведення виставок;

 

42) бере участь в узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств;

 

43) бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із професійними спілками і організаціями роботодавців з питань розроблення і реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

 

44) забезпечує у межах повноважень заходи щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення;

 

45) забезпечує у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

 

46) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

 

47) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

 

48) виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

5. Посадові особи територіального управління у в межах своїх повноважень мають право:

 

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) представників інститутів громадянського суспільства для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

 

2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

 

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

 

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) безперешкодно здійснювати заходи державного нагляду суб’єктів господарювання, а також об’єктів виробництва фізичних осіб у присутності роботодавця або його представника з питань додержання законодавства, що належать до його компетенції;

 

6) визначати обсяги та періодичність проведення заходів державного нагляду (контролю) у межах компетенції;

 

7) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів щодо їх усунення;

 

8) здійснювати комплексні перевірки за участю інших органів державного нагляду;

 

9) видавати у визначеному порядку роботодавцям, керівникам та іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування обов’язкові до виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків у сфері промислової безпеки, охорони праці, геологічного вивчення, використання, охорони надр та безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

 

10) видавати у визначеному законодавством порядку рішення на підставі  матеріалів за результатами проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті, які обов’язкові до виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

 

11) зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших виробничих об’єктів, виготовлення та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних з користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізацію продукції шляхом видачі розпорядчого документа про заборону зазначеного у випадках, передбачених законодавством, а також анулювати видані дозволи;

 

12) притягати у межах компетенції до адміністративної відповідальності посадових осіб, працівників і громадян за порушення законодавства;

 

13) притягати за порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб територіального управління, юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства  використовують  найману працю, до сплати штрафу;

 

14) надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення осіб  до відповідальності, встановленої законом;

 

15) надсилати подання про зупинення та анулювання дії спеціальних дозволів на користуванням надрами;

 

16) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та  місцевих органів виконавчої влади;

 

17) скликати у визначеному порядку наради з питань, що належать до   компетенції територіального управління;

 

18) заслуховувати звіти посадових осіб та місцевих органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, геологічного  вивчення, використання та охорони надр, безпеки поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

 

19) здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у суді.

 

6. Територіальне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

 

7. Посадові особи територіального управління мають право носити формений одяг установленого зразка.

 

8. Територіальне управління в межах своїх повноважень видає накази                                    організаційно – розпорядчого характеру і контролює їх виконання.

Акти територіального управління можуть бути скасовані Головою Держгірпромнагляду повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра.

 

Територіальне управління у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

 

Рішення, прийняті територіальним управлінням в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, організаціями та установами, органами виконавчої влади, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

 

 

9. Територіальне управління очолює начальник, що призначається на посаду за погодженням із Міністром, головою місцевої державної адміністрації Головою Держгірпромнагляду, та звільняється з посади Головою Держгірпромнагляду за погодженням з Міністром.

 

Начальник територіального управління має заступників.

 

Заступники начальника територіального управління призначається на посаду за погодженням з Міністром і звільняється з посади Головою Держгірпромнагляду.

 

Начальники інспекцій та їх заступники призначаються на посаду та звільняються в установленому Держгірпромнаглядом порядку.

 

Начальник територіального управління:

 

- здійснює керівництво територіальним управлінням, несе персональну відповідальність перед Держгірпромнаглядом за організацію та результати його діяльності;

 

- організує та забезпечує виконання територіальним управлінням актів законодавства, наказів організаційно-розпорядчого характеру Міністерства надзвичайних ситуацій України, наказів Держгірпромнагляду, доручень Голови Держгірпромнагляду (заступників Голови);

 

- вносить Голові Держгірпромнагляду пропозиції щодо пріоритетів роботи територіального управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи територіального управління (річні, піврічні);

 

- звітує перед Головою Держгірпромнагляду щодо виконання покладених на територіальне управління  завдань та планів роботи;

 

- розподіляє обов’язки між заступниками;

 

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників територіального управління;

 

- здійснює добір кадрів у територіальне управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;

 

- організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

 

- призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників територіального управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім свого заступника);

 

- порушує перед Головою Держгірпромнагляду питання про присвоєння рангів державних службовців своєму заступнику, а також щодо заохочення та притягнення його до відповідальності;

 

- затверджує положення про структурні підрозділи територіального управління;

 

-  підписує накази територіального управління;

 

-  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції територіального управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в територіальному управлінні утворюється колегія територіального управління.

 

Персональний склад колегії та положення про колегію затверджує начальник територіального управління.

 

До складу колегії входить начальник територіального управління (Голова колегії), його заступники, керівники структурних підрозділів, інші керівні працівники управління, а також за згодою представники відповідних органів державної влади, громадських організацій, науковці та інші особи.

 

Рішення колегії територіального управління проводяться в життя наказами територіального управління.

 

11. Граничну чисельність, структуру, територіального управління затверджує Голова Держгірпромнагляду за погодженням Міністра.

 

Штатний розпис та кошторис територіального управління затверджує Голова Держгірпромнагляду.

 

12.Територіальне управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

13. Територіальне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, а також відповідні печатки і штампи для забезпечення функціонування територіального управління.

 

 

Начальник територіального

управління                                                                             Ю.Г.Скрипнік